Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1 Zakúpiť vstup na seminár prostredníctvom e-shopu môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu na internetovej stránke https://www.ovladnisvojetelo.sk je firma ZLATOŠ FAMILY COMPANY, s.r.o., Párovská 1184/9, 949 01  Nitra, IČO: 47 653 604, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:  36776/N.

1.3 Pre účely tejto zmluvy sa účastníkom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.4 V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.5 Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) je kúpa vstupného na účasť na seminároch, školeniach alebo besedách na stránkach e-shopu.

Článok II. - Cena

2.1 Všetky uvádzané ceny sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2 Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3 Celková cena pri objednávke je celková cena za všetky objednané produkty.

Článok III. - Objednávka

3.1 Objednávka vzniká výberom produktu, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu celkovej ceny objednávky.

3.5 Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. - Platobné podmienky

4.1      Za objednané produkty je možné platiť platbou vopred na základe zálohovej faktúry – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

4.2 Pre platnosť vstupného je rozhodujúce pripísanie peňažnej platby za objednávku na účet predávajúceho.

Článok V. - Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný vystaviť objednávateľovi potvrdenie o zaplatenom vstupnom (ďalej len vstupenka) a to elektronickou formou prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

5.2 Ak sa v objednávke nachádza viacero produktov, pre účasť na niekoľkých seminároch, vstupenka potvrdzuje platnosť všetkých seminárov, ktoré sú na nej uvedené.

5.4 Spolu s objednávkou je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5 Za miesto plnenia sa považuje miesto doručenia vstupenky.

5.6 Pre účely kontroly nie je povinnosťou zo strany kupujúceho preukázať sa platnou vstupenkou alebo uhradenou faktúrou.

Článok VI.

Záručné podmienky

6.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu Záruku spokojnosti vo výške 100% ceny vstupného za predpokladu, že kupujúci po zúčastnení na seminári nebol spokojný. Záruka vrátenia peňazí platí len v prípade, že o to kupujúci požiada do 24 hodín od účasti na seminári a v prípade, že uvedie dôvod svojej nespokojnosti.

6.2 V prípade, že by seminár, týkajúci sa predmetu zmluvy bol z opodstatnených dôvodov zo strany predávajúceho zrušený, je povinnosťou predávajúceho o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne upovedomiť a to najneskôr jeden deň pred dátumom seminára.

6.3 Pri zrušení seminára má predávajúci nárok na 100% vrátenie ceny z uhradenej objednávky, ako aj vrátenie oprávnených cestovných nákladov kupujúceho za predpokladu, že takéto vznikli z dôvodu oneskoreného upovedomenia kupujúceho predávajúcim (platí lehota ochrannej doby 24 hodín pred dátumom a časom konania predmetného seminára).

6.4 V prípade zrušenia seminára má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

6.5 Ak si kupujúci objednal a zaplatil viaceré semináre, pričom jeden z nich sa zruší, má kupujúci nárok na vrátenie uhradeného vstupného za daný seminár, pričom jeho nárok na úplné odstúpenie od celej objednávky nie je dotknuté, ak o to požiada (a teda pri zrušení jedného seminára, má právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť účasť na všetkých seminároch).

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2 Produkty, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

8.1 Stornovať objednaný produkt má kupujúci právo bez storno poplatku vo výške 100% do 14 dní od objednávky a vo výške 50%, ak požiada o storno najneskôr do 7 dní pred oficiálnym dátumom konania príslušného seminára. Kupujúci zrušením svojej objednávky v kratšom termíne, ako je uvedené, môže ohroziť organizovanie príslušného seminára, poškodenie dobrého mena predávajúceho a vznik škody. Ochranná doba 14 dní pre stornovanie kúpnej ceny vo výške 100% má teda prediktívny charakter.

8.2 Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@vladnisvojetelo.sk  ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 904 140 305.

8.2 Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.

8.3 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci stornovať objednávku po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a dohodnúť sa na riešení náhrady ušlého zisku (napr. účasťou na inom seminári a pod.).

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa obdržania predmetu dodávky.

9.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

9.3 Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu kupujúcemu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.4 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.5 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje za tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z, predovšetkým na tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.6 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2 Kupujúci je povinný:

  • potvrdiť prijatie vstupenky alebo potvrdzujúceho e-mailu,
  • zaplatiť predávajúcemu cenu za objednané produkty.

10.3 Predávajúci je povinný:

  • zabezpečiť účasť na objednaných podujatiach,
  • vystaviť kupujúcemu faktúru za objednané produkty.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

11.4 Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.5 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1 Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@ovladnisvojetelo.sk.

12.2 Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.3 Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.4 Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2 Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.4 Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.

13.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2017.

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre

PO BOX 49A, Staničná 9
950 50 Nitra 1 
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034


PREDÁVAJÚCI:
ZLATOŠ FAMILY COMPANY, s.r.o.
Párovská 1184/9
949 01  Nitra

IČO: 47 653 604
DIČ: 2024028413

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:  36776/N

Bankové spojenie:

číslo účtu: 292 090 7405 /1100
SK47 1100 0000 0029 2090 7405
Mobil: +421 904 140 305
E-mail: info@ovladnisvojetelo.sk